Alle Schouten & Nelissen websites
Terms & Conditions
9,1 (2500 reviews)

Algemene leveringsvoorwaarden

 • Internationaal geaccrediteerde trainingen
 • Voor 10 Europese landen
 • Open inschrijving & Incompany

Op overeenkomsten met Competence Academie B.V. of  Competence Training Institute B.V. zijn de navolgende leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 1: Definities van begrippen

In deze voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gedefinieerd:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verlenen van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of die op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Competence Academy B.V. of Competence Training Institute B.V. 

Opdracht: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tot dienstverlening aan individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever, waarvoor een afzonderlijke offerte wordt opgemaakt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst tot stand komt.

Opleiding/Training: standaard groepstrainingen/opleidingen, online leerprogramma's, bijeenkomsten, masteropleidingen en -modules, pre-master en masterprogramma's zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van Opdrachtnemer, waarbij deelnemers zich op individuele basis kunnen inschrijven voor trainingen/opleidingen.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor een aparte offerte wordt uitgebracht en waarvoor tussen Partijen een Overeenkomst tot stand komt.

Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Opleiding/Training waarin de leerdoelen van een Opleiding/Training worden afgestemd op de leerwensen van de deelnemer. Dit gesprek maakt deel uit van de Opleiding/Training en is een voorwaarde voor deelname.

Aanvangstijdstip van de Opleiding/Training: het Persoonlijk Doelstellend Gesprek.

Aanvangstijdstip van de Instructie: de eerste factureerbare uitvoering van de Instructie.

Annulering/verplaatsing: het beëindigen/verplaatsen van de Instructie voor een Opleiding/Training of het verplaatsen van het aanvangstijdstip van de Instructie.

Partijen: De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coaching: individuele begeleiding

Artikel 2: NRTO

Opdrachtnemer is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse versie bij enig geschil bindend.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Opleiding/opleiding

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor het volgen van een Opleiding/opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, dan wel door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig ondertekende schriftelijke bevestiging, dan wel door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van diens telefonisch of per e-mail verzonden aanmelding of Instructie.

4.2 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, dan wel door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, dan wel door rechtsgeldige schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of Opdracht van Opdrachtgever.

4.3 Niet-bindend karakter van het aanbod

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn eerst bindend nadat tussen Partijen ter zake van dat aanbod een overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De opdrachtnemer is gerechtigd om:

 1. het opleidings- of trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om redenen van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om redenen van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de Opleiding/Opleiding wat betreft plaats en tijdstip te wijzigen;
 3. een Opleiding/Opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, dan wel geen nieuwe inschrijvingen voor een bestaande Opleiding/Opleiding te accepteren. Ingeschreven deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds vervulde verplichtingen zullen worden terugbetaald;
 4. in uitzonderlijke gevallen de groepsgrootte met maximaal 2 deelnemers te vergroten.

5.2 Voor zover de door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële gegevens voor de opzet en uitvoering van de aangeboden werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5 Duur en afsluiting van het onderzoek

 1. Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de opzet van de werkzaamheden zoals beschreven in het projectvoorstel (van Opdrachtnemer). Wijzigingen in de opzet, onder meer met betrekking tot de omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportage, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot een aanpassing van de verschuldigde kosten.
 2. Indien zich tussentijds wijzigingen voordoen in de uitvoering van het Onderzoek als gevolg van feiten of omstandigheden die binnen de invloedssfeer van Opdrachtgever liggen, is Opdrachtnemer gerechtigd tot aanpassing van de beschreven Onderzoeksopzet indien dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening. Opdrachtnemer is gerechtigd de hieraan verbonden (extra) kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
 3. Opdrachtnemer kan slechts vooraf op indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor de uitvoering van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn of einddatum voor de werkzaamheden en de rapportage is dan ook niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Een Onderzoeksovereenkomst wordt steeds aangegaan voor een minimum periode en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders is overeengekomen, kan een dergelijke overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.
 6. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen specifieke termijn is overeengekomen waarbinnen deze zouden plaatsvinden, geldt een maximumtermijn van 24 maanden waarbinnen in ieder geval met een (herhalings)meting moet zijn begonnen.
  Indien de (herhalings)meting niet binnen de maximale termijn van het Onderzoek door Opdrachtnemer is aangevangen, ondanks dat Opdrachtgever hiertoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer de (herhalings)meting bij Opdrachtgever in rekening brengen. De prijs van een niet uitgevoerde herhalingsmeting zal, tenzij anders overeengekomen, de prijs van de laatst gefactureerde (herhalings)meting zijn.
 7. Indien nog (herhalings)metingen openstaan, wordt de factuurdatum van de laatst verzonden (herhalings)meting tevens beschouwd als de aanvang van een nieuwe periode als bedoeld in 5.3e.

Artikel 6: Annulering of herschikking

6.1 Overeenkomst op afstand

Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand. In geval van een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op het inschrijven voor een Opleiding/Training via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van inschrijving.

6.2 Opleiding/Training door de Opdrachtgever (indien B2B, zakelijke markt)

 1. De Opdrachtgever van een Opleiding/Training is gerechtigd de deelname aan, of de opdracht voor, een Opleiding/Training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail of de datum van het poststempel.
 2. Bij annulering van de Opleiding/Training <2 weken voor aanvang van de Opleiding/Training wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij annulering van de Opleiding/Training >2 weken voor aanvang van de Opleiding/Training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
 3. Eenmalig overboeken >2 weken voor aanvang van de Opleiding/Training is kosteloos, daarna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 4. Bij eenmalige overboeking <2 weken voor aanvang van de Opleiding/Training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. Het is mogelijk om een deelnemer aan de vooraf vastgestelde Opleiding/Training te vervangen mits het persoonlijk doelstellingsgesprek nog voor aanvang van het eerste trainingsblok kan worden gehouden. Hiervoor wordt een bedrag van €175 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Voor Opleidingen/opleidingen waar een persoonlijk doelstellingsgesprek plaatsvindt, kan dit gesprek alleen worden verplaatst als het nieuwe gesprek kan worden gehouden voor aanvang van het eerste opleidingsblok.
 7. Indien de Klant of de door de Klant aangewezen deelnemer niet (meer) deelneemt aan de Opleiding/Training bij aanvang van de training of nadat deze is begonnen, heeft de Klant geen recht op restitutie of overplaatsing naar een andere Opleiding/Training.

6.3 Opleiding/Training door de Opdrachtgever (indien particulier/consument)

 1. De particuliere Opdrachtgever van een Opleiding/Training is gerechtigd de deelname aan, dan wel de Opdracht tot, een Opleiding/Training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail of de datum van het poststempel.
 2. Indien de Opleiding/Training korter duurt dan 1 studiejaar, wordt bij annulering voor aanvang een deel van de kosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 3. bij annulering tot twee maanden voor aanvang: 10% van de kosten;
 4. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang: 20% van de kosten;
 5. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang: 30% van de kosten;
 6. bij annulering minder dan twee weken voor de start: 50% van de kosten.
 7. Indien de Opleiding/Training 1 studiejaar of langer duurt, wordt bij annulering voor aanvang een deel van de kosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 8. bij annulering tot twee maanden voor aanvang: 10% van de kosten van het volgende studiejaar;
 9. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang: 20% van de kosten van het volgende studiejaar;
 10. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang: 30% van de kosten van het volgende studiejaar;
 11. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang: 40% van de kosten van het volgende studiejaar;
 12. Bij een Opleiding/Training korter dan 1 studiejaar wordt bij voortijdige beëindiging 50% van de Opleiding/Trainingskosten in rekening gebracht, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, vermeerderd met de reeds gevolgde training, ongeacht of de deelnemer de bijeenkomst(en) al dan niet heeft bijgewoond. De totale kosten zullen nooit meer bedragen dan de overeengekomen prijs.
 13. In geval de Opleiding/Training 1 studiejaar of langer duurt, wordt bij tussentijdse beëindiging 40% van de Opleiding/Trainingskosten voor alleen het lopende studiejaar, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, vermeerderd met de reeds gevolgde opleiding, in rekening gebracht, ongeacht of de deelnemer bij de bijeenkomst(en) aanwezig was. De totale kosten zullen nooit meer bedragen dan de overeengekomen prijs.
 14. Indien de Opleiding/Training korter duurt dan 1 studiejaar, wordt bij overplaatsing voor aanvang een deel van de kosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel, na aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 15. bij overplaatsing tot twee maanden voor aanvang: eenmaal gratis, daarna 10% van de kosten;
 16. bij overplaatsing tussen twee maanden en één maand voor de aanvang: eenmaal gratis, daarna 20% van de kosten.
 17. bij overschrijving tussen één maand en twee weken voor de aanvang: éénmaal gratis, vervolgens 30% van de kosten;
 18. bij overschrijving minder dan twee weken voor de start: 50% van de kosten.
 19. Indien de Opleiding/Training 1 studiejaar of langer duurt, wordt bij overplaatsing voor aanvang een deel van de kosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel, na aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 20. bij overplaatsing tot twee maanden voor aanvang: eenmaal gratis, daarna 10% van de kosten voor het volgende studiejaar;
 21. bij overschrijving tussen twee maanden en één maand voor aanvang: éénmaal gratis, daarna 20% van de kosten van het volgende studiejaar
 22. bij overschrijving tussen één maand en twee weken voor de start: één keer gratis, daarna 30% van de kosten van het volgende studiejaar
 23. bij overschrijving minder dan twee weken voor aanvang: 40% van de kosten van het volgende studiejaar;

6.4 Opdracht en/of Onderzoek door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever van een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. De datum van het poststempel, de datum van de e-mail of de fax geldt als annuleringsdatum.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst is kosteloze annulering niet meer mogelijk. Bij annulering vóór het ingaan van de annuleringstermijn wordt 10% van de aanneemsom, met een maximum van € 200 excl. BTW per dag van uitvoering, als administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht plaatsvinden. Alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 6.3b, worden in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of wijziging tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen aanneemsom te betalen.
 5. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen aanneemsom te betalen.
 6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de Opdracht is 100% van de overeengekomen aanneemsom verschuldigd.
 7. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen aanneemsom te betalen.
 8. Bij annulering of wijziging minder dan 2 werkdagen voor de sessie is de Klant gehouden 100% van de overeengekomen aanneemsom te betalen.
 9. De annuleringskosten zijn direct opeisbaar.

6.5 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Cliënt of de door de Cliënt aangewezen deelnemer is kosteloos tot 4 werkdagen voor aanvang van de coaching.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voor aanvang van de coaching wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging minder dan 2 werkdagen voor aanvang van de coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 7: Annulering of wijziging door de Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen de Opleiding/Training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welk geval Opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige door hem aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn vrijblijvend, tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 4. De meest actuele prijzen zijn te vinden op de website www.competence.org.

Artikel 9: Betaling Opleiding/Training, Instructie, of Onderzoek

9.1. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde betaling in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de verschuldigde betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te voldoen op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich op opschorting of verrekening kan beroepen wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur door Opdrachtnemer minder dan 30 dagen voor de Training/Xursus, Instructie of Onderzoek aan Opdrachtgever wordt toegezonden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor onmiddellijke betaling, in ieder geval voor de (eerste) datum waarop de Training/Xursus, Instructie of Onderzoek plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of niet tijdige betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de Opleiding/Training weigeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.5.

Bij speciale acties, zoals last minutes, dient de verschuldigde betaling eveneens voor aanvang van de Opleiding/Training te zijn voldaan.

9.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt Opdrachtnemer het door Opdrachtgever verschuldigde opleidingsgeld in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de verschuldigde betaling uiterlijk 1 maand voor aanvang van de Opleiding/Training te voldoen op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich op opschorting of verrekening kan beroepen wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur minder dan een maand voor aanvang van de mastermodule door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt toegezonden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor onmiddellijke betaling, in ieder geval voor de (eerste) datum waarop de mastermodule aanvangt. Bij geen, onvolledige of niet tijdige betaling kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever de toegang tot de mastermodule weigeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.5.

9.3. De reis- en arrangement-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een Opleiding/Training of instructie zijn niet in de Opleidingprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4. Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer verzonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is vanaf de vervaldag steeds gerechtigd de wettelijke rente en de werkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II [houdende richtlijnen voor de berekening van buitengerechtelijke incassokosten] in rekening te brengen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van overige aan Opdrachtgever toerekenbare schade.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige en/of niet volledige betaling, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten, waaronder begrepen het recht deelname aan de Opleiding/Training te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van Opdrachtgever, of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan een Opleiding/Training of (maatwerk)Instructie te weigeren of de uitvoering van de Instructie op te schorten indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, gereedschappen, waaronder software, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn gebruikt, en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan slechts geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dit in overeenstemming is met het doel van de Opdracht. Het auteursrecht op door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en opleidings- en Opleidingmateriaal blijft bij Opdrachtnemer berusten, tenzij in het werk zelf een andere auteursrechthebbende is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op al hetgeen voortvloeit uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere documenten en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Overname personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn gedurende het dienstverband en tot twee jaar na beëindiging van het dienstverband gebonden aan een concurrentiebeding, op grond waarvan het hen verboden is werkzaamheden te verrichten voor relaties van Opdrachtnemer. Als gevolg hiervan is het Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gedurende voornoemde periode huidige en voormalige werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel anderszins, in welke rechtsvorm dan ook, om niet of tegen betaling gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie waarin de ex-werknemer in dienst is van een derde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uitvoeren. Opdrachtnemer staat daarmee in voor de goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

13.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor enige schade/verlies behoudens voor zover zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het desbetreffende geval tot uitkering overgaat.

13.3 Buiten de in lid 2 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de schadeveroorzakende prestatie, dan wel, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,- excl. BTW.

13.4 Voor zover sport- en vergelijkbare activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en conditioneel in staat zijn om op verantwoorde wijze aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade/verlies als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten uitdrukkelijk uit, zowel jegens Opdrachtgever als jegens Deelnemer. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade/verlies als gevolg van:

 1. Het niet voldoen door de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan hun verplichtingen, daaronder begrepen onvoldoende medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onjuiste en/of onvolledige en/of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door de uitvoering in de organisatie van de Opdrachtgever of deelnemer van door de deelnemer tijdens de opleiding vervaardigde examenprojecten, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten, etc.

Artikel 14: Verwerking persoonsgegevens

14.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

14.2 Het doel waarvoor Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening, te weten het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van trainingen, opleidingen, advies, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

14.3 Alle in het kader van de overeenkomst van de deelnemer/opdrachtgever verkregen persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving.

14.4 De onderzoeksgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verkrijgt, kunnen mogelijk in geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek. De gegevens kunnen dienovereenkomstig worden gepubliceerd, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Door het verstrekken van de Opdracht aan Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever tevens toestemming aan Opdrachtnemer om de door Opdrachtnemer gegenereerde gegevens te gebruiken voor het hierboven en in lid 2 omschreven doel.

14.5 Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen/trainingen en andere producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan alle merken van Opdrachtnemer. Indien de deelnemer aangeeft geen andere informatie te willen ontvangen dan over de eigen opleiding, zal dit verzoek direct worden gehonoreerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

14.6 Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In artikel 10 van de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dit recht kan worden uitgeoefend.

14.7 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie op over het gebruik van de training en trainingsdiensten en wordt daarom ook gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te genereren in de vorm van statistische en andere overzichten voor management-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

Artikel 15: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

15.1 Persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij:

Met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
De wet dit voorschrijft, of de gegevens worden opgevraagd door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

15.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen in overeenstemming met de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn neergelegd in een document als bedoeld in artikel 14 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15.3 Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

Artikel 16: Doorgifte van gegevens naar een derde land

Voor een goede uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever/Deelnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens opslaan in, of doorgeven aan, landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van een modelovereenkomst als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, dan wel zorgdragen voor de naleving van een van de overige uitzonderingsbepalingen als bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 17: Vertrouwelijkheid

In aanvulling op de bepaling als bedoeld in 14.3 zijn alle Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Bijzondere voorwaarden masteropleidingen en modules

18.1 De door de opdrachtnemer gehanteerde Onderwijs- en Examenregeling (OER) is ook van toepassing op de examinering van masteropleidingen en modules. In deze regeling wordt voor de opleiding aangegeven aan welke eisen de deelnemer moet hebben voldaan om aanspraak te kunnen maken op het diploma of het bewijs van deelname.

18.2 Indien een deelnemer de masteropleiding tijdelijk wil onderbreken, is dit mogelijk, mits de opleiding kan worden afgerond voordat een tussentijds examen vervalt (5 jaar) en voor eigen risico. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat er nieuwe opleidingen zijn of worden gestart en kan niet garanderen dat er nog plaatsen beschikbaar zijn bij de huidige groepen (maximum aantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350 excl. BTW.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 20: Geschillenregeling (indien Opdrachtgever een Consument is)

20.1 Geschillen tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Opdrachtnemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door Opdrachtgever als door Opdrachtnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

20.2 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien Opdrachtgever eerst de interne klachtenprocedure bij de Opdrachtnemer heeft doorlopen en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

20.3 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht conform de interne klachtenprocedure bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

20.4 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

20.5 Wanneer Opdrachtgever een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Opdrachtnemer aan deze keuze gebonden.

20.6 Wanneer Opdrachtnemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij Opdrachtgever eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of Opdrachtgever daarmee akkoord gaat. Opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

20.7 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

20.8 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 1 tot en met 7 van dit artikel geen toepassing.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBIEDINGEN

Artikel 21: Algemeen

21.1 Deze aanvullende bepalingen zijn alleen van toepassing op Opdrachten die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd via het leerplatform MijnSN.nl;

21.2 Behoudens en voor zover hieronder uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer ook onverkort van toepassing op de online aanbieding;

21.3 Onverminderd andere mogelijkheden, vloeit de toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden in ieder geval (mede) voort uit de aanvaarding daarvan door de (potentiële) Klant door (telkens) het aanvinken van dat voorwaardenvakje voordat de (potentiële) Klant toegang krijgt tot de online applicatie.

Artikel 22: Definities van begrippen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 zijn op online aanbiedingen de volgende begrippen van toepassing:

Leerplatform MijnSN.nl: de internetapplicatie van Opdrachtnemer via welke een Opdrachtgever (voorlopig) toegang kan krijgen tot het online aanbod van Opdrachtnemer tegen door Opdrachtnemer vastgestelde voorwaarden, voor zover daartoe een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Persoonlijk doelstellend gesprek: de vragenlijst die op initiatief van Opdrachtnemer en na het daarop volgende telefoongesprek tussen een potentiële Cliënt en een E-coach wordt ingevuld en waarin wordt bekeken en vastgesteld of het online leertraject waar de potentiële Cliënt belangstelling voor heeft daadwerkelijk aansluit bij zijn interesses en/of capaciteiten;

E-coach: de door Opdrachtnemer aangewezen en uitgeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;

Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) Opdrachtgever, die via online aanmeldingen een Online leertraject bij Opdrachtnemer volgt of heeft aangemeld;

Online leerprogramma: de door een Online deelnemer via een Online aanmelding gekozen training of opleiding uit het Online aanbod van Opdrachtnemer;

Online academy: alle modules en leerprogramma's die door Opdrachtnemer via internetapplicaties worden aangeboden en waarvoor zowel schriftelijk als digitaal kan worden ingeschreven;

Inschrijving: de schriftelijke of digitale inschrijving van een Opdrachtgever gericht aan Opdrachtnemer, gericht op de totstandkoming van een overeenkomst tot het volgen van een Online leerprogramma of opleiding, op grond waarvan Opdrachtgever voorlopig toegang krijgt tot het Leerplatform MijnSN.nl.

Artikel 23: Annuleringsvoorwaarden
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en in aanvulling op het bepaalde in artikel 7, geldt voor het Online Aanbod het volgende annuleringsbeleid:
 • Door Aanmelding komt een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot één (of meerdere) Online leerprogramma('s);
 • De overeenkomst als bedoeld in artikel 23.1 komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen ontbindende voorwaarde van een negatieve uitkomst van het persoonlijke doelbepalingsgesprek;
 • Tot en met het persoonlijk doelbepalingsgesprek kan annulering van de Inschrijving door de Opdrachtgever kosteloos plaatsvinden;
 • Indien de uitkomst van het persoonlijk doelbepalingsgesprek inhoudt dat Opdrachtnemer de overeenkomst wenst voort te zetten, zendt zij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een bevestiging voor plaatsing, gevolgd door een factuur, waarmee de ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 25.1b vervalt;
 • Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek inhoudt dat de Opdrachtnemer de overeenkomst niet wenst voort te zetten, zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk daarna een email aan de Opdrachtgever sturen waarin deze beslissing, die geldt als een beroep op voornoemde ontbindende voorwaarde, aan de Opdrachtgever wordt bevestigd.
Artikel 24: Overige bepalingen
24.1 De door Opdrachtnemer bij Registratie aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend worden gebruikt door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of, indien het een rechtspersoon betreft, uitsluitend door de Online deelnemer. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid is Opdrachtnemer gerechtigd de Online deelnemer en/of de Opdrachtgever (verdere) toegang tot het Leerplatform MijnSN.nl te ontzeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen door Opdrachtgever in het kader van de Registratie is betaald;
24.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Online aanbod en/of het Leerplatform MijnSN.nl en/of het Online leerprogramma en/of de website van Opdrachtnemer berusten uitdrukkelijk en uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch de Online deelnemer zijn gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer enig (deel) daarvan over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever de (verdere) toegang tot het Leerplatform MijnSN.nl te ontzeggen zonder tot enige restitutie gehouden te zijn van hetgeen door Opdrachtgever in het kader van de Registratie is betaald. Bij overtreding is de Opdrachtgever en/of de Online deelnemer aansprakelijk voor alle schade die voor Opdrachtnemer hieruit voortvloeit.
24.3 Indien en voor zover een Online leerprogramma of module bestaat uit meerdere door Opdrachtnemer via Leerplatform MijnSN.nl te leveren training- of opleidingsonderdelen, worden deze geacht aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door Opdrachtnemer digitaal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van Opdrachtnemer geldt hiervoor als dwingend bewijs. Mededelingen van Opdrachtnemer betreffende de voorgenomen levering daarvan, worden geacht slechts streeftermijnen te bevatten. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet voldoen aan die termijnen.
9,1 (2500 reviews)
Gecertificeerd opleider van